Allmänna villkor för iWASH Norrköping AB

Följande villkor gäller för OK Detaljhandel AB org. nummer556029-4588, (”iWash”) tvättjänster som innefattar tvättabonnemang, användning av iWash applikation och köp av styckevisa biltvättar vid iWashs station i den mån annat inte avtalats mellan parterna.

  1. iWash Biltvätt (app)

iWash Biltvätt är en applikationsbaserad tjänst som ger anslutna kunder tillgång till biltvätt i Norrköping.

Vid första inloggning i iWash applikationer, efter nedladdning av appen via App Store eller Google Play, ska kontoinnehavaren registrera önskat tvättprogram och tvättanläggning, fordon samt vilket betal- eller kreditkort som ska anslutas till tjänsten. Anslutet betal- eller kreditkort måste vara öppet för köp på Internet för att kunna nyttjas som betalningsmedel för tjänsten. För kontoinnehavare med företagskort innebär detta att kontoinnehavaren genom att ansluta sitt företagskort för iWash-abonnemangstvätt intygar att denne har befogenhet att teckna iWash-abonnemangstvätt å företagets vägnar samt att köpa styckevisa tvättar å företagets vägnar. Kontoinnehavare som är osäkra på om rätt att ansluta företagskort för iWash-abonnemangstvätt föreligger uppmanas att kontakta sin arbetsgivare innan anslutning.

Kortinnehavare väljer om löpande abonnemang ska tecknas eller om kortinnehavaren önskar ladda på sitt saldo i applikationen för styckevisa tvättar. Vid var tid gällande rabatt vid saldoladdning via applikationen anges på IWash hemsida.

  1. iWash Biltvätt Abonnemang

2.1 Inledning

Ett abonnemang gäller löpande och för ett fordon (via registreringsnummer) på de tvättanläggningar som från tid till annan är anslutna till denna tjänst. Abonnemanget medger kortinnehavaren möjlighet att tvätta registrerat fordon upp till x antal gånger per rullande 30 dagar. X antal gånger beror på den abonnemang som kunden har köpt. För Iwash månads- och årsabonnemang gäller max guldtvätt om maximalt 8 tvättar i månaden. Om kortinnehavaren önskar tvätta fler fordon krävs således ytterligare abonnemang för varje tillkommande fordon. Maximalt en tvätt per timme är tillåten. Tvättabonnemang fungerar inte för personliga eller utländska registreringsskyltar. Det finns också möjlighet att köpa till fler tvättar och/eller att uppgradera sin tvätt till en premiumtvätt, genom styckevisa köp (se punkt 3).

Byte av registrerat fordon kan endast effektiviseras vid abonnemangsperiods utgång. Kortinnehavaren kontaktar i sådant fall iWash kundservice via e-post på norrkoping@iwash.se. Kunden har möjlighet att vid ett tillfälle per löpande sexmånadersperiod ändra vilket fordon som är anslutet till abonnemanget.

2.2 Betalning

Kortinnehavare som anslutit sig till en abonnemangstjänst debiteras gällande abonnemangsavgift månatligen det bank- eller betalkort som registrerats för abonnemangstjänsten.

Om betalning inte kan genomföras, exempelvis till följd av att kortet spärrats eller saknat täckning alternativt inte är öppet för köp på Internet, kommer abonnemangstjänsten tillfälligt spärras. Nya försök görs under de nästkommande tre bankdagarna. Abonnemangstjänsten återaktiveras när godkänd betalning registrerats hos iWash.

Företagskunder har möjlighet att erlägga betalning mot faktura. För betalning via faktura kontaktar kunden iWash kundservice via e-post på norrkoping@iwash.se.

iWash tillämpar förskottsbetalning och en startavgift om 50 kr tillkommer.

2.3 Abonnemangsperiod

Abonnemangsperiod är 30 dagar räknat från det datum registrering skett. Om abonnemanget inte sagts upp enligt nedan förnyas det automatiskt med ytterligare 30 dagar och så vidare.

2.4 Uppsägningstid

Kortinnehavaren har rätt att säga upp abonnemanget till abonnemangsperiods utgång. Detta kan ske i appen, eller genom kontakt till iWash Kundservice. Uppsägning måste alltid ske skriftligen. Vid avslut av abonnemang ska uppsägning ske minst en dag innan abonnemangsperioden löper ut. I annat fall träder uppsägningen i kraft vid nästkommande abonnemangsperiods utgång, varvid kortinnehavaren således debiteras för ytterligare en abonnemangsperiod.

  1. Styckevisa köp

Kortinnehavaren kan köpa styckevisa tvättar i applikationen. Betalning dras automatiskt från det bank- eller betalkort som registrerats i applikationen. Om köpta tvättar inte nyttjats av kortinnehavaren inom en sammanhängande period om nittio dagar från inköpsdagen, går de förlorade utan rätt till återbetalning eller kreditering av debiterad köpeskilling.

Kortinnehavaren äger inte rätt att överlåta rätten till köpta tvättar/förtvättar till annan; de köpta tvättarna kan endast utnyttjas för det fordon som registrerats i tjänsten.

Styckevisa köp av tvättar gäller endast den anläggning som kunden har valt vid köpet.

Kunder har även rätt att köpa styckevisa köper direkt på plats vid anläggningen.

  1. Kortinnehavarens allmänna förpliktelser och förtida upphörande i vissa fall

Kortinnehavaren som registrerat sitt kort i iWash applikation förbinder sig vid nyttjande av tjänsten att:

  • Endast registrera bank- eller kreditkort tillhörande kortinnehavaren
  • Inte medverka till obehörigt eller otillbörligt nyttjande av tvättabonnemanget eller inköpta stycketvättar
  • Omgående rapportera fel i tjänsten eller applikationen till iWash kundtjänst
  • Att försäkra sig att det registrerade fordonets storlek inte överskrider de maximala mått som gäller för aktuell tvättanläggning samt i övrigt följer de instruktioner som vid var tid anvisas vid tvättanläggningen. iWash ansvarar inte för icke fabriksmonterad extrautrustning.

iWash förbehåller sig rätten att när som helst utföra erforderligt underhåll, stängning p.g.a. kyla, reparation eller förbättring av anslutna tvätthallar samt applikationen, varför tjänstens tillgänglighet inte garanteras.

iWash äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Kortinnehavarens rätt att använda iWash tjänster, om iWash har anledning att anta att Kortinnehavaren bryter mot ovan bestämmelser. iWash äger härvid rätt att debitera kortinnehavarens betal-/kreditkort för skada som iWash lidit (t.ex. mellanskillnad mellan rabatterat pris som erhållits vid utnyttjande av applikationen och det ordinarie biltvättpriset).

iWash har rätt att säga upp Kortinnehavarens rätt att använda [iWash] biltvätt med en månads uppsägningstid, om den anläggning som kunden valt inte längre ska vara ansluten till applikationen, eller om iWash ska upphöra med tjänsten i sin helhet.

  1. Övrigt

5.1 Befrielsegrunder

iWash är inte ansvarigt för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, smittspridning, bojkott eller annan omständighet utanför iWashs kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, blockad och bojkott gäller även om iWash själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som kan uppkomma i andra fall ska inte ersättas om iWash förfarit med normal aktsamhet. iWash ansvarar ej för indirekta skador såvida inte annat föreskrivs i tvingande lagstiftning. iWash ansvarar inte från förluster som är hänförliga till stöld, inbrott eller annan orsak. iWash ansvarar heller inte för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter samt personskador som drabbat medlem på grund av olycksfall eller annan besökares handlande. Kund/abonnent ansvarar för undvikande av skada och att följa myndigheters regelverk och rekommendationer vid nyttjande av anläggningens utrustning. iWash tar ej något ansvar för skador som åsamkas på grund av felaktigt nyttjande av anläggningens utrustning.

5.2 Ändrade villkor och överlåtelse

iWash förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor och gällande prislista. Ändringar ska ha verkan mot kortinnehavaren från och med en månad efter det att iWash lämnat meddelande om ändringen, exempelvis via appen eller hemsidan. Om kortinnehavaren inte godtar ändringen har kortinnehavaren rätt att inom nämnda tid säga upp avtalet. Ändring som är till förmån för kortinnehavaren får tillämpas omedelbart.

Ingen av parterna har rätt att, utan den andra partens skriftliga samtycke, helt eller delvis överlåta detta avtal. iWash har dock rätt att överlåta detta avtal till annat bolag inom iWash:s koncern samt om iWash är föremål för fusion eller företagsöverlåtelse.

5.3 Ångerrätt

Kortinnehavare och kunder som är konsument har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar från registreringsdatum genom kontakt till iWash Kundservice. Om Kortinnehavaren har använt abonnemanget under tiden fram till att ångerrätten utövas, ska Kortinnehavaren betala ordinarie pris för dessa biltvättar enligt iWash:s vid var tid gällande prislista. iWash äger härvid rätt att debitera Kortinnehavarens registrerade betal-/kreditkort för den skuld som härvid föreligger, innan återbetalning av eventuellt återstående medel sker till Kortinnehavaren.

5.4 Personuppgifter

Samtliga aktuella villkor och information kring iWash behandling av personuppgifter samt information om kortinnehavarens rättigheter i förhållande till personuppgiftsbehandlingen finns tillgängliga i Iwash sekretesspolicy  I samband med registrering av iWash Biltvätt förväntas Kortinnehavaren ha tagit del av denna information.

5.5 Klagomålshantering och tvister

Kortinnehavaren hänvisas i första hand till personal vid aktuell tvättanläggning och/eller iWash kundservice vid eventuella klagomål. Om parterna inte kan komma överens, kan kortinnehavaren vända